Van ZIP naar WIP [gastvlog]

Gastvlog: Van ZIP naar WIP

Op 8 december jongstleden bestond het ZIP café 1 jaar. Het ZIP café is een initiatief van het Zorg Innovatie Platform. Bij de eerste editie van het ZIP café op 8 december 2009 was ik van de partij. Dit heeft mij geinspireerd tot trend 11 voor 2010: “WIP: het WIP wordt opgericht, Welzijn Innovatie Platform en gaat samenwerken met ZIP, Zorg Innovatie Platform. VWS en EZ juichen dit toe en belonen het initiatief met ongekend hoge subsidies.”

Aangezien de oprichting van het WIP tot nu toe in 2010 nog niet had plaatsgevonden, ben ik op 8 december 2010 opnieuw weer naar het ZIP café getogen als ultieme poging om iets in beweging te krijgen. Het idee voor een WIP sprak veel bezoekers van het café aan. Als speciale gastvloggers wilden ze voor mijn camera er wel iets over kwijt. Voorlopig resultaat: voornemen om in 2011 een speciale editie van het ZIP café te organiseren met Innovatie in Welzijn als hoofdthema! Wil je meedenken of heb je suggesties, post dan jouw reactie hieronder. Wordt vervolgd.

Dit was echt de allerlaatste gastblog uit de serie van 11. De blogs leveren stuk voor stuk een waardevolle bijdrage aan het welzijnswerk in Nederland door hun kritische, actuele maar vooral blije kijk op ons werk. Wil je alle blogs op een rijtje klik dan hier.

#transitie

Eind juni heb ik wederom deelgenomen aan een bijeenkomst van het transitieprogramma duurzame zorg. Ik maak jullie graag deelgenoot. De eerste tweets hebben betrekking op de inleiding door Jord Neuteboom. Daarna neemt Kim Putters het woord.

Wat is zorg? Liefde aandacht hulp presentie… #transitie

Probleem van de zorg nu zijn de verbroken verbindingen. Tussen lichaam en geest verzorgende en verzorgde #transitie

Er is een maatsch transformatie van overleven naar langer leven naar bewust leven #transitie

Er is vertrouwenscrisis in de zorg: 93% vindt dat het anders moet. #transitie

Transitie visie: mensgericht economisch volhoudbaar maatschappelijk ingebed #transitie

Mensenzorg: ont-wikkelen (mensen) ont-regelen (organisaties) en ont-schotten (samenleving) #transitie

Van harnas naar zomerjurk #transitie

Nu prof. dr. Kim Putters: de winst van zorgvernieuwing #transitie

Bij vernieuwing in de zorg wordt meestal gedacht in systemen logistiek en structuren #transitie Staat ver af van mensen die er werken.

Dominante trends innovatie zorg: vergrijzing nieuwe ziekten jongeren niet geïnteresseerd vermaatschappelijking bezuinigingen #transitie

Doordat er voor zorg steeds meer verbindingen komen naar aanpalende domeinen kruipt zorg terug in de eigen koker. Angst/innovatie #transitie

Innovatie zorg vraagt om lef risico nemen en verschil toestaan wil tot samenwerken #transitie

Zaal reageert verontwaardigd bij verhaal waar blijkt dat schot tussen AWBZ en Wmo-financiering mensen niet helpt #transitie

VWS wil innovatie stimuleren, maar wil liefst vooraf weten wat eruit komt! Kim vraagt of de overheid wel juiste partij hierbij is #transitie

Bevorderende factoren innovatie zorg: gevoel van urgentie aanwezig van change-agents slimme strategie door klein te beginnen #transitie

Belemmerende factoren innovatie zorg: o.a. onenigheid en weerstand bij professionals #transitie

Als dat klopt, dan gebeurde het al! RT @annekekrakers: vertrouwenscrisis in zorg: 93% vindt dat het anders moet. #transitie, leonvincken

Conclusie Kim Putters: innoveren op duivelselastiek: spanning sturing-toezicht vraag-aanbod verwachtingen- verantwoording #transitie

Hier nu echt de laatste loodjes voor vakantieaftocht. Nog even stoeien met twapperkeeper om tweets #transitie te kunnen pakken voor blog.

Fijne vakantie ook voor jullie!

Toekomstagenda Sociaal Werk: de burger aan het stuur

De Toekomstagenda van het Sociaal Werk bestaat naar onze mening uit DE ontschotting tussen zorg en welzijn. Burgers, klanten van zorg en welzijn, zullen daar erg blij van worden. Want zij moeten zelf aan het stuur komen.

Om met de woorden van Jos van der Lans te spreken: het zal de burger een worst wezen waar hulp vandaan komt. Onderzoek door WelzijnNederland bevestigt dit: Nederlanders gooien zorg en welzijn op één hoop. Bijna de helft van de Nederlanders (47,8%) is onbekend met het welzijnswerk. Jongeren van 15 tot 24 kennen het welzijnswerk het minst (57,3% is onbekend), ouderen van 65 jaar en ouder kennen het welzijnswerk het beste (59% is bekend).

Wanneer Nederlanders wordt gevraagd naar wat volgens hen het welzijnswerk inhoudt volgt een bonte stoet van omschrijvingen. Bijna 12% is eerlijk en zegt geen idee te hebben. De overige ondervraagden geven omschrijvingen waaruit blijkt dat voor de meeste Nederlanders er geen wezenlijk verschil is tussen zorg en welzijn. Een van de ondervraagden noemt het welzijnswerk “de leuke kant van de zorg”. Veel Nederlanders denken ook dat welzijnswerk er vooral voor ouderen is.

Toekomstagenda Sociaal Werk

Het welzijnswerk moet op de schop. De keuze voor de term Sociaal Werk wordt gemaakt omdat dit beter het brede terrein weergeeft waarin de professional zich beweegt. Welzijn en zorg zijn daar onderdelen van. De welzijnssector heeft de ambitie met sociaal werk de zorg voor mensen te voorkomen, te vervangen of uit te stellen. (Marijke van Steenbergen, MOVISIE).

Transitieagenda Duurzame zorg

De zorg is er ook van doordrongen dat het fundamenteel anders moet. De Transitiearena langdurende zorg stelt, dat de zorg meer mensgericht moet, economisch verantwoord en maatschappelijk ingebed. Het Transitieprogramma laat zien dat dit kan. De sterke ontwikkeling van de informele zorg is een van de rode draden en sluit daar goed bij aan. In een zorgzame samenleving gaat het vooral om het verbinden van de zorg met andere domeinen (zoals welzijn en wonen) om ze onderdeel van het leven van de burger te maken.

De gedreven professional is de verbindende factor en werkt in faciliterende organisaties. Hij laat zijn professie met vanzelfsprekendheid gepaard gaan met sterke sociale vaardigheden, kennis en gebruik van moderne digitale middelen en technologie. De professional is in staat om zich te laten sturen door de burger, werkt samen en gaat daarbij soepel over bestaande grenzen.

Eb en vloed

We kunnen de domeindiscussie achter ons laten als we de burger centraal stellen. Professionals nemen de burger en zijn zelfredzaamheid als uitgangspunt en houden hun eigen expertise als het ware in de achterzak. Het is als meebewegen met eb en vloed: soms is de vraag groot en soms is die klein; soms ver weg en soms dichtbij; soms meer op welzijn gericht en soms meer op zorg. Absolute voorwaarde is dat de professional (en de samenleving) de burger vertrouwt: in het zelf regie voeren over zijn hulpvraag en in de onderlinge hulpvaardigheid van burgers. Onder invloed van de Wmo groeit deze samenredzaamheid en is er soms alleen nog lichte ondersteuning nodig.

Transitie

De transitie als een beweging naar een fundamenteel andere structuur, cultuur en werkwijze, moet nu worden versneld. De beleidsagenda’s van Welzijn en Zorg dienen met elkaar te worden verbonden. Er moet meer ruimte komen om te experimenteren en daarmee ook ruimte om te mislukken. Bestaande innovaties moeten uit het circuit van projectsubsidies komen en worden verbreed en opgeschaald met regulier geld. Bovenal moeten burgers zelf aan het stuur komen. De Wmo slaagt daar tot nu toe onvoldoende in maar we zien voldoende kansen als de professional en de burger een relatie op basis van wederkerige waardering aangaan.

Zorg 2.0 en Welzijn 2.0

Die burgers, klanten van zorg en welzijn, zijn ook te vinden op het internet. Het web 2.0 is een invloedrijk platform waar de ontschotting en verbinding tot stand komt. Professionals en burgers treffen elkaar daar. De twitterdokter en de hyves van de jongerenwerker zijn een krachtig signaal dat de transitie hier en nu al op gang is gekomen. Dominantie door kennis, status of beroep is daar niet aan de orde. Kennis delen, hulpvaardigheid en menselijkheid zijn de norm. En dat sluit perfect aan bij onze toekomstagenda’s waarbij de burger centraal staat. We ontmoeten u graag daar om verder te praten.

De auteurs

Julia Wittmayer is onderzoeker en adviseur, verbonden aan het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) en houdt zich onder ander bezig met de transitie naar een duurzame zorg. Transities zijn fundamentele veranderingen van cultuur, structuur en werkwijze van een regio of een maatschappelijk domein die een lange termijn vergen.

Anneke Krakers is sinds 2000 werkzaam als directeur bij een kleine welzijnsorganisatie. Als maatschappelijk ondernemer maakt ze zich sterk voor de welzijnsbranche op lokaal en regionaal niveau en sinds eind 2007 ook op landelijk niveau. Haar onderneming WelzijnNederland helpt welzijnsorganisaties en welzijnswerkers bij hun marketing en profilering.

Verschil maken

En opeens weet ik het: waar deze blog over moet gaan! Dit gaat over jullie. Ik ontmoet regelmatig zeer inspirerende mensen die met enorme inspiratie zich inzetten voor Welzijn Nieuwe Stijl of de tweede fase van de Wmo. Maakt nu even niet zoveel uit hoe je het noemt. Mensen die een verschil kunnen maken.

Afgelopen woensdag nog had ik een boeiende en hartelijke ontmoeting met Jeroen den Uyl (we zijn aan elkaar voorgesteld door Hans Versteegh). Het gesprek ging over ‘belief’, power, liefde en broederschap. Jeroen gelooft in netwerken: hij heeft een leernetwerk WIJKEN opgericht. Een netwerk van professionals die samenwerken aan wijkaanpak. Ik besloot meteen dat ik hem het boek van Heinz Schiller op ga sturen.

Heinz is ook zo iemand die het verschil kan maken. Hij heeft een boek geschreven met de mooie titel ‘De kunst van het stijgen, over sociale mobiliteit en welzijnswerk dat er toe doet’. Een zin uit het boek die mij erg aanspreekt is ‘Wie geeft zonder een tegenprestatie te verlangen, creëert passiviteit’.

En dan nog iemand: Jos van der Lans. Ik heb geboeid in de digitale Wmo Special van Zorg en Welzijn het interview met hem gelezen. Vanuit historisch perspectief pleit hij voor een overgang van welzijn naar sociaal werk. Zou dat het breekpunt zijn? Het einde van brede welzijnsorganisaties en terug naar sociaal werk wat een combinatie functie wordt van maatschappelijk werk met opbouwwerk?

En dan al die boeiende mensen die aanwezig waren tijdens de tweede netwerkborrel van de Linkedin groep WelzijnNederland. We waren met directeuren, adviseurs, zzp-ers en consultants bij elkaar. We hebben een prachtig gesprek gevoerd over de bestuurders van de toekomst. Wat heeft het welzijnswerk nodig?

Ja, wat hebben we nodig? Deze mensen hebben we zeker nodig. En waar zijn JULLIE????